การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระเบียบ ข้อบังคับ การจัดสวัสดิการของสถาบัน 

ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2557

ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว

ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่มา : https://personnel.nida.ac.th