ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ บัญชีเงินเดือนขั้นสูง และบัญชีปรับปัตราเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2564

ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ บัญชีเงินเดือนขั้นสูง และบัญชีปรับปัตราเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2564