ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายนิด้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายนิด้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในสถาบันให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสะอาด ลดค่าใช้จ่าย รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายนิด้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “Moving toward zero waste lifestyle @NIDA ” โดยมุ่งลดปริมาณขยะในสถาบัน ดังนี้

  1. นโยบายหลัก 5R ประกอบด้วย Refuse: หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกหรือวัสดุแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง,Reduce: พยายามลดการใช้พลาสติกและวัสดุที่ไม่จำเป็น, Reuse: ส่งเสริมการใช้ซ้ำหรือการบริจาคของที่ยังใช้ได้,Recycle: ส่งเสริมการรีไซเคิล, และ Ro: การทำปุ๋ยหมักจากขยะ โดยรายละเอียดมีดังนี้