ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาค ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาค ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

ตามที่สถาบันได้มีการประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาค ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ และเพื่อเป็นการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันในทุกด้าน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว และออกประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาค ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง ดังต่อไปนี้