ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายเสรีภาพทางวิชาการ

ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายเสรีภาพทางวิชาการ

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่มีวัตถุประสงค์และพันธกิจในการ ให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประ ยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ทำ การวิจัย และให้ บริการทางวิชาการ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีปรัชญาในการ สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบัน ตระหนักถึงความสำคัญ ของเสรีภาพทางวิชาการที่เป็นปัจจัยสำคัญในการ สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับตามความในมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาคของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2562