เวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนา “ประเด็นการจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้งอีสานด้วยการปลูกป่า”

เวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนา “ประเด็นการจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้งอีสานด้วยการปลูกป่า”

            กิจกรรมความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เครือข่ายชาวชุมชนศรีเมืองใหม่ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เห็นความสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดให้มีเวทีกลาง ประสานความร่วมมือและวางแผนทำงานร่วมกันในการจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้งด้วยการปลูกป่าต้นไม้ยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่ป่า  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ที่แห้งแล้งให้กับมาอุดมสมบูรณ์และการปลูกป่าอย่างไรให้เติบโตและได้มากกว่าป่า  การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ การใช้ประโยชน์ จุดอ่อน จุดแข็งของธนาคารน้ำใต้ดินในการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการประยุกต์ใช้ในการปลูกป่า  รวมถึงถึงความเป็นไปได้และประโยชน์ของการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (การรีไชเคิลน้ำ) โดยเฉพาะมารดน้ำต้นไม้