Doctor of Philosophy Program in Social Development Administration

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-การบริหารการพัฒนาสังคม (วิจัย)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ

วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย
คลายปัญหา พัฒนาสังคม

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
 • ได้ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า
48 หน่วยกิต
371,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่14
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 11 กรกฎาคม 66

ผู้อำนวยการหลักสูตร

Duchduen

ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาเรียน

ดาวน์โหลด
ประกาศ

วิชาในหลักสูตร

 1. ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม
  Social Development Theories and Discourses
 2. การบริหารการพัฒนาสังคมชั้นสูง
  Advanced Social Development Administration

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ค่าลงทะเบียน34,000
สอบ Qualifying Examinationค่าธรรมเนียม1,000
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2ค่าลงทะเบียน60,000
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1ค่าลงทะเบียน78,000
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2ค่าลงทะเบียน78,000
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1ค่าลงทะเบียน78,000
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2ค่าลงทะเบียน42,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร371,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาใน
  หรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
  อุดมศึกษา (สกอ.)
 2. สำหรับหลักสูตรแบบ 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ผู้สมัครจะต้อง
  มีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือร่วมทำวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัย
  ที่เป็นวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 เรื่องหมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 550 TOEFL PBT/ 214 TOEFL CBT/ 80 TOEFL iBT หรือ 6.5 IELTS
  และผลคะแนนดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี จะได้รับการยกเว้นลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 วิชาบังคับของสถาบัน

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 11 กรกฎาคม 66
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อกองบริการการศึกษา

082-7901940 @nidaadmission