หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง โครงการ Flexible – CFIRM

หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพฯ

เป็นหลักสูตรทางการเงินมหาบัณฑิตภาษาไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานจาก
องค์กรระดับนานาชาติ
AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
เหมาะสำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและใฝ่สำเร็จทางอาชีพด้านการเงิน

  • สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพด้านการเงิน การเงินองค์กร การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนทางการเงิน
  • เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการเงิน จากการเรียนรู้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • สามารถเลือกเรียนเฉพาะทางการเงินที่สนใจ -การเงินองค์กร -การลงทุน -การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน -การวางแผนทางการเงิน ทั้งในวันธรรมดา และวันเสาร์ อาทิตย์
  • เนื้อหามีความสอดคล้องกับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการเงิน CFA, FRM, CFP
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ
กรุงเทพฯ
คณะบริหารธุรกิจ นิด้า
36 หน่วยกิต
167,600 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่3
เปิดรับสมัคร 16 มี.ค. - 19 พ.ค. 66

ผู้อำนวยการหลักสูตร

fn

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ผู้อำนวยการโครงการวารสาร (บรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจรักษาการในตำแหน่ง)/ผู้อำนวยการโครงการ MSc in FIRM / MSc in CFIRM / MSc in Flexible-CFIRM

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความพิเศษของหลักสูตร

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าศึกษามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น Flexible – CFIRM เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งสะดวกมาเรียนทั้งในวัน-เวลาราชการ และวันเสาร์ อาทิตย์ โดยที่นักศึกษาจะสามารถเรียนบางวิชาในวัน-เวลาราชการ และบางวิชาเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์

วิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส 5030 การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
บธ 5000 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
Based on appropriate major or academic background, students may be

บธ 5311 บัญชีการเงิน 3 หน่วยกิต
บธ 5312 ตลาดเงินและตลาดทุน 1.5 หน่วยกิต
บธ 5313 จรรยาบรรณสำหรับนักการเงิน นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักบริหารความเสี่ยง ทางการเงินและนักวางแผนทางการเงิน 1.5 หน่วยกิต
บธ 5411 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 หน่วยกิต
บธ 5511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 1 1.5 หน่วยกิต
บธ 5512 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 2 1.5 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก 3 หน่วยกิต
Choose 9 credits from the following courses:
บธ 6402 การบริหารการเงิน

หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต
Choose 6 credits from the following courses:
บธ 7441 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่และทางเลือกการลงทุน 3 หน่วยกิต
บธ 7442 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
บธ 7443 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 9 หน่วย
Choose core courses from one or more areas of specialization and study 12 credits. Students can select their core courses from other areas of specialization within the school or courses from the doctoral programs of graduate schools in NIDA or other universities only with approval of the Ph.D. program committee.

Management
บธ 7451 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ CFA® 3 หน่วยกิต
บธ 7452 การวิเคราะห์การเงินและความเสี่ยง สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ FRM® 3 หน่วยกิต
บธ 7453 การวางแผนทางการเงิน สำหรับเตรียมความพร้อมสอบ CFP® 3 หน่วยกิต
บธ 7454 วาณิชธนกิจ 1.5 หน่วยกิต
บธ 7455 วิธีดำเนินการวิจัยเชิงประจักษ์ทางการเงิน 1.5 หน่วยกิต
บธ 7456 แบบจำลองทางการเงิน 1.5 หน่วยกิต
บธ 7457 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 1 3 หน่วยกิต
บธ 7458 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 2 1.5 หน่วยกิต

Marketing
บธ 7459 โครงสร้างจุลภาคของตลาด 1.5 หน่วยกิต
บธ 7461 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
บธ 7462 การบริหารการเงินชั้นสูง 3 หน่วยกิต
บธ 8492 สัมมนาทางการเงิน 3 หน่วยกิต
บธ 8882 พฤติกรรมการเงินกับการลงทุนอย่างคุ้มค่า 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
บธ 8900 การค้นคว้าอิสระ : โครงการธุรกิจแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ1,500/6,700
ค่าบำรุงการศึกษา/ภาคการศึกษา4,000
ค่ากิจกรรมพิเศษ20,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี/ภาคการศึกษา700
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ/ภาคการศึกษา600
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร167,600

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีสอบข้อเขียน

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
  2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 เดือน นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา

หมายเหตุ ผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านแล้ว ไม่ต้องสมัครสอบสัมภาษณ์ สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันเวลาที่ระบุในใบประกาศผลสอบข้อเขียน

กรณีสอบสัมภาษณ์ (เกียรตินิยม/ยื่นคะแนนสอบ)

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. เป็นผู้สำเร็จปริญญาเกียรตินิยม หรือ มีผลสอบข้อเขียนภาคปกติวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ 1 รวมคะแนนทั้งสองวิชาไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนน (วิชาไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน) หรือมีผลการสอบข้อเขียนโครงการ Flexible CFIRM หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและบริหารความเสี่ยง (ภาคพิเศษ) 500 คะแนนขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 เดือน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร 16 มี.ค. - 19 พ.ค. 66
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อกองบริการการศึกษา

082-7901940 @nidaadmission