Doctor of Philosophy (Politics and Development Strategy)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ศึกษารายวิชาและวิจัย)

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ

รู้เท่าทันการเมือง เสริมสร้างปัญญา นำพาสังคม สู่ความยั่งยืน

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
 • ได้ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 • ได้รับการรับรองคุณวุฒิสาขา รัฐศาสตร์ จาก ก.พ.
สมัครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอก
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ ภาษาไทย
หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ
กรุงเทพฯ
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า
60 หน่วยกิต
447,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่6
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 11 กรกฎาคม 66

ผู้อำนวยการหลักสูตร

image 17

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

school Video Cover

ความพิเศษของหลักสูตร

มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเวลาเรียน

ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ

วิชาในหลักสูตร

 1. ยุทธศาสตร์การเมืองและการพัฒนา
  State Democracy Civil Society and Development
 2. ทฤษฎี อุดมการณ์และจริยธรรมทางการเมือง
  Political Theory, Ideology and Ethics

สมัครเรียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ค่าลงทะเบียน70,000
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2ค่าลงทะเบียน60,000
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3ค่าลงทะเบียน20,000
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1ค่าลงทะเบียน60,000
สอบQualifying Examinationค่าธรรมเนียม1,000
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2ค่าลงทะเบียน42,000
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3ค่าลงทะเบียน38,000
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1ค่าลงทะเบียน78,000
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2ค่าลงทะเบียน78,000
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร447,000

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาใน
  หรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
  อุดมศึกษา (สกอ.)
 2. สำหรับหลักสูตรแบบ 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ผู้สมัครจะต้อง
  มีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือร่วมทำวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัย
  ที่เป็นวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 เรื่องหมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 550 TOEFL PBT/ 214 TOEFL CBT/ 80 TOEFL iBT หรือ 6.5 IELTS และผลคะแนนดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี จะได้รับการยกเว้นลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 วิชาบังคับของสถาบัน

สมัครเรียน

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 11 กรกฎาคม 66
สมัครออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มสมัครเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อกองบริการการศึกษา

082-7901940 @nidaadmission