เรียนป.เอกทั้งที ต้องที่ นิเทศ@นิด้า! เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 66

เรียนป.เอกทั้งที ต้องที่ นิเทศ@นิด้า! เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 66

            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ แบบนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ พลังทางความคิดที่ลึกซึ้งในการสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประเมินผล และประยุกต์ในวิชาชีพและผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางนิเทศศาสตร์

เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์

            การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้

โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท

            • ทุนประเภทที่ 1 (Full Scholarship) เรียนฟรี 100% สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา และ 15,000 บาท/ภาคการศึกษา (สำหรับภาคฤดูร้อน) จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร

          • ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)

          • ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
https://nida.ac.th/phd/communiation-arts-innovation-thai/

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-727-3317, 090-678-4690 หรือ

Inbox https://www.facebook.com/NitadeNida

เรียนป.เอกทั้งที ต้องที่ นิเทศ@นิด้า! เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 66