อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริหารงานบุคคลและการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด"

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริหารงานบุคคลและการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ NIDA

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริหารงานบุคคลและการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 (สมัครและชำระเงินภายใน 16 สิงหาคม 2566)
รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 (สมัครและชำระเงินภายใน 31 สิงหาคม 2566)

  • ค่าอบรม 5,500.- บาท (เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • อบรม ณ ห้องอบรม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  • ได้รับใบประกาศหลังการอบรม
  • มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง

รายละเอียดการอบรม และสมัครอบรม

>>> รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ รุ่นที่ 9 <<<

>>> รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ รุ่นที่ 10 <<<

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรม ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 091 885 2488 (วันและเวลาทำการ)