โครงการสร้างโอกาสทางการค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโอกาสทางการค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโอกาสทางการค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างโอกาสทางการค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นโดยความร่วมมือของนิด้าและธนาคารออมสินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกลุ่มชุมชนให้มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มชุมชน ให้มีความทันสมัย สร้างความแตกต่าง เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการตลาด ขยายกลุ่มลูกค้า สร้างการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของภาคีเครือข่าย ระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และธนาคารออมสิน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ระหว่างนักศึกษา และภาคีเครือข่ายของชุมชนตรอกข้าวเม่า นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย

  1. การกำหนดหลักสูตรและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวเม่าหมี่จากเดิมที่มีการโรยหน้าขนมด้วยน้ำตาลที่มีความหวานมากจนเกินไปซึ่งผลต่อสุขภาพปรับเป็นสูตรที่ไม่ต้องโรยหน้าด้วยน้ำตาล
  3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ซองกระดาษคราฟท์แบบซิปล๊อกที่สามารถย่อยสลายได้ และเพิ่มรายละเอียดรูปแบบข้อมูลอื่น ๆ บนบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย
โครงการสร้างโอกาสทางการค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม