โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเบเกอรี่วิสาหกิจชุมชน Green Pa Pa หมู่บ้านปัฐวิกรณ์

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเบเกอรี่วิสาหกิจชุมชน Green Pa Pa หมู่บ้านปัฐวิกรณ์

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเบเกอรี่วิสาหกิจชุมชน Green Pa Pa หมู่บ้านปัฐวิกรณ์

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเบเกอรี่วิสาหกิจชุมชน Green Pa Pa หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ เป็นโครงการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นโดยความร่วมมือของนิด้าและธนาคารออมสินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ให้มีความทันสมัย สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกการตลาด เพิ่มช่องการทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่คนรุ่นใหม่ สร้างการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบัน อุดมศึกษา และธนาคารออมสินในการทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสุขภาวะให้แก่สมาชิกสูงวัยในการร่วมกิจกรรมทำขนม การพัฒนาความรู้ การร่วมจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านสังคมเพื่อผู้สูงวัยและเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา การนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากทำงานต่อยอดและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านได้ ก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงานอันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจ

กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย

  1. การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนากลไกการตลาด การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทันสมัย
  2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำให้ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์และสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ (Story Product) ส่งเสริมกิจกรรมการขายให้เข้าถึงผู้บริโภคและเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีทั้งการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน
  3. การส่งเสริมการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเบเกอรี่วิสาหกิจชุมชน Green Pa Pa หมู่บ้านปัฐวิกรณ์