โครงการพัฒนาชุมชนกิตินิเวศน์ด้วยผลิตภัณฑ์เกล็ดปลาทอดกรอบปรุงรส

โครงการพัฒนาชุมชนกิตินิเวศน์ด้วยผลิตภัณฑ์เกล็ดปลาทอดกรอบปรุงรส

โครงการพัฒนาชุมชนกิตินิเวศน์ด้วยผลิตภัณฑ์เกล็ดปลาทอดกรอบปรุงรส

โครงการพัฒนาชุมชนกิตินิเวศน์ด้วยผลิตภัณฑ์เกล็ดปลาทอดกรอบปรุงรส เป็นโครงการภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นโดยความร่วมมือของนิด้าและธนาคารออมสินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการหลักมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นก็คือเกล็ดปลานิลมาช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนกิตินิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยภายในชุมชนชาวบ้านประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิล ที่ผ่านมาจะมีการนำเกล็ดปลานิลที่เหลือไปขายในราคาเพียงกิโลกรัมละ 20 บาททางทีมงานจึงได้คิดค้นวิธีการนำเกล็ดปลานิลของชาวบ้านไปเพิ่มมูลค่าตามองค์ความรู้จากสูตรอาหารของอินโดนีเซีย และญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย

  1. การค้นคว้า วางแผนและทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยลดการปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
  2. การคิดค้นกระบวนการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
  3. การจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้สินค้าของชุมชน
  4. การฝึกอบรมจัดทำบัญชีต้นทุน บัญชีครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านในชุมชน