กระเป๋าสานจากผักตบชวา แบรนด์ SHWA by Nongkhayang

กระเป๋าสานจากผักตบชวา แบรนด์ SHWA by Nongkhayang

กระเป๋าสานจากผักตบชวา แบรนด์ SHWA by Nongkhayang

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลหนองขาหย่าง
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานจากผักตบชวา แบรนด์ SHWA by Nongkhayang

ที่มาและความสำคัญ

ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เมืองแห่งวิถีชีวิตเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวมาตั้งแต่อดีตเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำลำคลอง ห้วย หนอง คลอง บึงพาดผ่านหลายสาย เป็นความอุดมสมบูรณ์แห่งพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งมีปัญหาด้านการจัดการผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นมลพิษทางน้ำ บดบังทัศนียภาพ รุกล้ำพื้นที่ทางการเกษตรและการประมงน้ำจืดของชาวบ้านริมน้ำ ก่อให้เกิดขยะจากการจำกัดเป็นจำนวนมาก ใช้งบประมาณในการกำจัดสูง รวมไปถึงขีดขวางการสัญจรของผู้คนในท้องถิ่น

ทางทีมจึงได้ริเริ่มการนำผักตบชวาที่ทุกคนมองข้าม มาสร้างมูลค่าให้กลายเป็นสินค้าสุดครีเอท แต่เดิมทีทางชาวบ้านตำบลหนองขาหย่างนั้นมีกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือในการจักสารกระเป๋าอยู่แล้วแต่เป็นพลาสติกที่ซื้อมาจากข้างนอกทำให้ต้นทุนการผลิตสูงได้กำไรน้อย ทางทีมเราจึงได้เห็นจุดสำคัญนี้ในการพลิกฟื้นชีวิตชาวหนองขาหย่างควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองมีอยู่ ลดมลพิษ สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในตำบลนำเสนอทุกท่านในรูปแบบเครื่องจักรสานจากผักตบชวาภายได้แบรนด์ SHWA BY Nongkhayang ที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายมีทั้งหน้าร้านในตำบลหนองขาหย่าง และช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook fan page “Nature’s create” เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและคนในตำบล ถึงแม้เราจะเป็นตำบลเล็กๆแต่ใจเรายิ่งใหญ่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาสัมผัส ตำบลหนองขาหย่าง มนต์สเน่ห์ชุมชนวิถีชีวิตแห่งพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง

กระเป๋าสานจากผักตบชวา แบรนด์ SHWA by Nongkhayang