ยาหอมสมุนไพร บ้านไร่ และ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นมะกรูด - กิจกรรม National Hackathon 2022 ภายใต้โครงการ U2T for BCG

ยาหอมสมุนไพร บ้านไร่ และ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นมะกรูด – กิจกรรม National Hackathon 2022 ภายใต้โครงการ U2T for BCG

ยาหอมสมุนไพร บ้านไร่ และ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นมะกรูด - กิจกรรม National Hackathon 2022 ภายใต้โครงการ U2T for BCG
ยาหอมสมุนไพร บ้านไร่ และ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นมะกรูด - กิจกรรม National Hackathon 2022 ภายใต้โครงการ U2T for BCG

ที่มาและความสำคัญ

ภายในชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมาก รวมถึงมีสมุนไพรพื้นบ้านที่หลากหลาย ซึ่งวัตถุดิบหลักที่สำคัญได้แก่ “ดอกบัวหลวง” และ “ผลมะกรูด” ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายภายในชุมชน แต่วัตถุดิบเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าสนใจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เนื่องจากภายในชุมชนยังขาดทักษะความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาร่วมพัฒนาหรือสนับสนุน นอกจากนี้วัตถุดิบอย่าง ดอกบัวหลวง และผลมะกรูด มีคุณสมบัติพิเศษที่หลากหลายอย่างมากทางการแพทย์และสุขภาพ จึงได้มีการนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี้มาพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าใหม่อันเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขยะ และสร้างรายได้ โดยประยุกต์เอาสรรพคุณของดอกบัวหลวงมาสร้างเป็นกลิ่นของผลิตภัณฑ์ยาหอมสมุนไพร โดยทีมทะเลวังวัดร่วมใจได้ร่วมกันตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ยาหอมว่า “ยาหอมสมุนไพรบ้านไร่” เพราะในชุมชนมีการประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน รวมถึงมีการปลูกพืชสวนครัวและวัตุดิบธรรมชาติจำนวนมาก และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ สเปรย์แอลกอฮอล์ ทางทีมและชุมชนจึงได้มีร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ชิ้นที่ 2 ขึ้นมา ได้แก่ “สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นมะกรูด” โดยการนำผิวมะกรูดมาหมักรวมกับแอลกอฮอล์ จุดเด่นของสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นมะกรูดคือมีมีกลิ่นหอมของมะกรูดแท้ 100% มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 75% และยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ยาหอมสมุนไพร บ้านไร่ และ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือกลิ่นมะกรูด - กิจกรรม National Hackathon 2022 ภายใต้โครงการ U2T for BCG