ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม National Hackathon 2022 ภายใต้โครงการ U2T for BCG ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม National Hackathon 2022 ภายใต้โครงการ U2T for BCG ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ที่มาและความสำคัญ

กลุ่มจักสานมีการใช้ไม้ไผ่จำนวนมากแต่วัสดุเหลือใช้จากการทำจักสานไม่ได้ถูกนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและความน่าสนใจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งไผ่จัดเป็นพืชชีวมวลยั่งยืนและถ่านจากไม้ไผ่มีความพิเศษคือในกระบวนการผลิตนั้นมีควันน้อย(สนธยา 2564) เนื่องจากโครงสร้างของถ่านไม้ไผ่มีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆมากมายโดยกลิ่นเหม็นอับต่างๆจะแพร่เข้าสู่รูพรุนทำให้ดูดซับกลิ่นได้มาก นอกจากนี้ ถ่านไม้ไผ่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถให้กำเนิดและปลดปล่อยประจุลบ และ อินฟาเรดยาวซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ(ชนม์ชนก 2556) จึงได้มีการนำเอาวัสดุเหลือใช้ที่ถูกเผาเป็นถ่านมาพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าใหม่อันเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขยะ และสร้างรายได้ โดยประยุกต์เอาความสามารถในการผลิตเครื่องจักสานมาสร้างเป็นภาชนะใส่ถ่านดับกลิ่นให้สวยงามสามารถประดับตกแต่งและจัดวางได้หลากหลายพื้นที่ทั้งในรถ ตู้เสื้อผ้า หรือชั้นวางของสวยงามในที่พักอาศัยซึ่งการใช้วัสดุทางชีวภาพนี้เมื่อใช้จนหมดอายุแล้ว สามารถนำมาตากแดดให้แห้งไล่กลิ่นและความชื้นแล้วนำกลับมาใช้ใหม่