คณาจารย์ของสถาบันร่วมกำหนดนโยบายและร่วมดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณาจารย์ของสถาบันร่วมกำหนดนโยบายและร่วมดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณาจารย์ขอสถาบันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ข้อคิดเห็น กำหนดนโยบายและร่วมดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ราชกิจจานุเบกษา 26 ธันวาคม 2560)

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 4/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท เพื่อเข้าร่วมในการพิจารณารายละเอียด และกำหนดท่าทีของประเทศในการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคี และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฯ การพิจารณาให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการจัดการปรอท รวมทั้งประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่ออนุวัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 3/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 129/2565
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ