คำกล่าวให้โอวาทของอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

คำกล่าวให้โอวาทของอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

คำกล่าวให้โอวาทของอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่าดีเด่น นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน

            ตามประเพณีไทย ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่สำคัญ บุคคลที่มีความกตัญญูกตเวที ได้ชื่อว่าเป็นมงคลแห่งชีวิต ความกตัญญูกตเวทีย่อมสร้างความปลาบปลื้มต่อผู้รับ เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามวัฒนธรรมไทยผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในสังคม ทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นบุคคลที่คนทั่วไปอยากจะชวนมาร่วมงานด้วย อยากคบหาสมาคมด้วย โดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ก็เชื่อว่าจะเป็นการสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต

            ความกตัญญู ในภาษาบาลี แปลว่า รู้บุญคุณ รำลึกคุณของผู้มีพระคุณ มักใช้คู่กับคำว่า กตเวที ที่แปลว่า ตอบแทนบุญคุณ รวมเป็นคำว่า กตัญญกตเวที คือ การรับรู้ความดีและยินดีที่จะกระทำความดีตอบแทน ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า gratitude มาจากภาษาละติน gratus แปลว่า ความพอใจ ความรู้คุณที่เราอาศัยอยู่ ขอให้ถือว่าทุกอย่างรอบตัวเราก็เป็นครูของเราเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ชุมชน และสังคมที่เราอาศัยอยู่ การแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบุคคลและสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น โลกสวยงามและมีความยั่งยืนขึ้น และที่สำคัญตัวเราจะได้รับพลังบวกที่ทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นเช่นกัน

            อาจารย์จึงปรารถนาให้พวกเรามีพลังแห่งความกตัญญกตเวทีมากขึ้น แล้วจะเป็นผลดีกับชีวิตของเราเอง โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากการตอบแทนบุญคุณของบุคคลที่ทำความดีให้กับตัวเราเองแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องการการมองออกไปว่าเราจะตอบแทนบุญคุณไปยังชุมชน สังคม และโลกได้อย่างไร จะช่วยกันรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างไร จะทำให้ชุมขนและสังคมมีสันติสุขได้อย่างไร

            ในนามตัวแทนของคณาจารย์นิด้า จึงขอขอบคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ นายกสโมสรนักศึกษาและทีมงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันจัดงานไหว้ครูได้อย่างสวยงามและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน ซึ่งท่านได้สร้างคุณูปการต่อสังคมจนเป็นที่ได้รับการยอมรับ ทางสถาบันหวังว่าในอนาคตคงจะได้มีการผนึกกำลังร่วมกันทำโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

            สุดท้ายในนามของ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือจงช่วยดลบันดาลให้อานิสงส์ของความกตัญญูกตเวทีของนักศึกษาและศิษย์เก่า มีพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยในการฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้ด้วยดี ประสบแต่ความสุข ความเจริญและประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป