NIDA ประชุมหารือออนไลน์กับ IFLYTEK Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน

NIDA ประชุมหารือออนไลน์กับ IFLYTEK Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน

            วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล ผู้อำนวยการโครงการ Regular MBA /Flexible MBA  อาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม VooV กับ ผู้แทนจาก IFLYTEK Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา