'นิด้า' ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards & Young Ombudsman Awards 2022

‘นิด้า’ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards & Young Ombudsman Awards 2022

            วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในนามผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards & Young Ombudsman Awards 2022 จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พร้อมกันนี้ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นนักศึกษาเก่า ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ของนิด้าด้วย

            โดยโครงการ Ombudsman Awards เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณค่าให้องค์กรภาครัฐ มุ่งสร้างสรรค์การทํางานเพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระให้แก่ประชาชน เน้นการบริการที่เข้าถึง รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง แบ่งเป็น 2 สาขา คือ

  1. สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)
  2. สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)

            สําหรับโครงการ Young Ombudsman Awards จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน
และสะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. ประเภทโครงงานด้านการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
  2. ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน

            นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในระดับชาติและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย