ผู้แทนจาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เยือนสถาบัน

            ผู้แทนจาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เยือนสถาบัน วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร PhD in Business Administration คณะบริหารธุรกิจ คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Keiko Ikeda, Ph.D. ตำแหน่ง Vice-Director, Institute for Innovative Global Education (IIGE) ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ในเรื่องของการจัดทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ Visiting professors/scholars การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน การฝึกงานต่างประเทศ โครงการ Innovation and startup hubs โครงการ Study trips ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น