The University of Massachusetts Lowell (UMass Lowell) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน

The University of Massachusetts Lowell (UMass Lowell) ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดี คณะสถิติประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถิติประยุกต์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร PhD in Business Administration คณะบริหารธุรกิจ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. John Feudo ตำแหน่ง Vice Chancellor for University Advancement, UMass Lowell ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่มุ่งผลลัพธ์ความสำเร็จของนักศึกษาในเรื่องของการจัดทำ joint degree program โครงการ study trips ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย การจัดทำวิจัยร่วมกัน เป็นต้น พร้อมทั้ง Vice Chancellor John Feudo ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ โดย คุณปัญชลี เรืองสมุทร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เป็นผู้นำเยี่ยมชม