Professor Emeritus of Hakuoh University & Former President of the Japan Society for Business Ethics (JABES) เยือนสถาบัน

Professor Emeritus of Hakuoh University & Former President of the Japan Society for Business Ethics (JABES) เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ผศ.ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ. Hiroki Goto อาจารย์คณะภาษาและการสื่อสาร ผศ.ดร. พรพรหม สุทาธร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hiroo Takahashi, Professor Emeritus of Hakuoh University และ Former President of the Japan Society for Business Ethics (JABES) และทีมงานจาก JABES ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับภารกิจของสถาบัน ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน อาทิ การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติของสถาบัน การทำ MoU เป็นต้น ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ รวมถึงการเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์นิด้า