ผู้แทนจาก Zhen Ding Technology Holding Limited และกลุ่มสหพัฒน์เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Zhen Ding Technology Holding Limited และกลุ่มสหพัฒน์เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริษา เลากุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ นางนพวัลย์ สมไกรสีห์ หัวหน้าส่วนสนับสนุนและการบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา และส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Ma Rui, General Manager Mr. Zheng Xuanying, Technical Director Mr. Zhang Wenqiang, Deputy Human Resource Manager Mr. Xu Zhigang, Project Manager Ms. Guo Zhiling, Project Manager จาก Zhen Ding Technology Holding Limited (ZDT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) คุณปริม วินิชวงศ์ HR Manager คุณวิรุฬห์ลักษณ์ ศิลปะนภาพร HR Assistant Manager คุณอรวรรณ คงเวสน์สุพัฒน์ Learning and Engagement Officer คุณชลิตตา ตั้งชนะชัยอนันต์ Customer Relation Manager (Industrial Estate) คุณนวรัตน์ สมประเสิรฐศรี Senior Engineer คุณกรกมล จงสงวน Project Coordinator (Chinese speaking) คุณมนัญญา แก้วคำลา Project Coordinator (Chinese speaking) และคุณณัฎฐา ทองมณี Senior Investment Associate จากกลุ่มสหพัฒน์ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การรับสมัครนักศึกษาของสถาบันเข้าทำงาน ณ ZDT การร่วมจัดการเรียนการสอน การร่วมจัดการฝึกอบรม และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบัน และทั้งสามหน่วยงาน ตกลงเห็นชอบที่จะประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันต่อไป