ผู้แทนจาก The University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก The University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนสถาบัน

            วันที่ 16 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Carissa Slotterback ตำแหน่ง Dean of the Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA) และ Ms. Margaret K. McMillion ศิษย์เก่าของ GSPIA ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ Visiting professors/scholars โครงการ Study trips ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย การจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจาก The University of Pittsburgh พร้อมทั้ง คุณปัญชลี เรืองสมุทร เจ้าหน้าที่สำนักบรรณสารการพัฒนาได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ด้วย