ผู้แทนจาก Rome Business School Nigeria (RBSN) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Rome Business School Nigeria (RBSN) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เยือนสถาบัน

            เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ โดย นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน มูลนิธิโพธิศาสตร์ และผู้แทนจาก Rome Business School Nigeria (RBSN) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย หลังจากนั้น คณะได้เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และได้พบปะกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตประธานสภาคณาจารย์ ณ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ ด้วย