ผู้แทนจาก Chinese Academy of Social Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Chinese Academy of Social Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน

            วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร และผู้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร. กรณ์ หุวะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ให้การต้อนรับ Mr. Li Bin – Director of Asian and African Affairs Division, Bureau of International Cooperation, Mr. Liu Libin – Deputy Director General, National Institute of International Strategy (NIIS), Prof. XU Liping – NIIS, Prof. Zhang Zhongyuan – NIIS, Asst. Prof. Yang Chao – NIIS และ Asst. Prof. Fan Jiarui – NIIS สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

            โดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ในเรื่องของการจัดทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/Young Scholarship การเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) ร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา และดร. กรณ์ หุวะนันทน์ ได้แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิจัย พร้อมทั้งกล่าวเชิญผู้แทนเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติที่จะจัดขึ้น ณ สถาบันฯ ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย