ผู้แทนจาก Victoria University of Wellington (VUW) ประเทศนิวซีแลนด์ เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Victoria University of Wellington (VUW) ประเทศนิวซีแลนด์ เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช  มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และคุณพัชราพร ศรีสวัสดิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Roger Armstrong, Senior Regional Manager, International Office ผู้แทนจาก Victoria University of Wellington (VUW) ประเทศนิวซีแลนด์ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆในสาขา Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เช่นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ การร่วมสอนวิชาสัมมนา รวมทั้งพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการจัดการภาครัฐ (Public Management) และสาขานโยบายสาธารณะ (Public Policy)