ผู้แทนจาก Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส เยือนสถาบัน

            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Alejandro ESCUDERO YERRO, Associate Dean for International Relations ผู้แทนจาก Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างและผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ได้แก่ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรสองปริญญา (Double/Dual Degree Program) ในสาขา business and management, Sustainable Global Supply Chain Management, Sustainable Luxury & Creative Industries และ Tourism and Hospitality Management นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำ winter program และ summer program รวมทั้ง การดูแลนักศึกษาต่างชาติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง