Professor Emeritus of Hakuoh University & Former President of the Japan Society for Business Ethics (JABES) เยือนสถาบัน

Professor Emeritus of Hakuoh University & Former President of the Japan Society for Business Ethics (JABES) เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ. Hiroki Goto อาจารย์คณะภาษาและการสื่อสาร ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ นางสาวธนัตถ์ลักษณ์ มี้เจริญ ผู้จัดการศูนย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Hiroo Takahashi, Professor Emeritus of Hakuoh University และ Former President of the Japan Society for Business Ethics (JABES) ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับภารกิจของสถาบัน ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์