ผู้แทนจาก Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงค์โปร์ เยือนสถาบัน

ผู้แทนจาก Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงค์โปร์ เยือนสถาบัน

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ คุณกิตตินันท์ จงอารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Harry Lee ตำแหน่ง Associate Director of SMU Academy และ คุณปรัศฆ์ฐวิชญ์ สันติเพ็ชร์ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์การต่างประเทศ (สาขากรุงเทพ) ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยทั้งสองฝ่ายจะสานต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีต่อกันมา และเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือในเรื่องของการจัดสัมมนาออนไลน์และ/หรืองานประชุมทางวิชาการในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกันบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โครงการ study trips ในสิงค์โปร์ เป็นต้น