‘นิด้า’ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

‘นิด้า’ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์