ดร. กล้า มณีโชติ

ทุกวันนี้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” คือสิ่งที่ “สำคัญ” และ “เร่งด่วน”

  ในอดีตเราอาจจะให้ความสำคัญว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ “สำคัญ” แต่ “ไม่เร่งด่วน” แต่ทุกวันนี้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ “สำคัญ” และ “เร่งด่วน” เราจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไป

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “ดร.กล้า มณีโชติ” กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ABEN Engineering Consultants Co.,Ltd)

ทุกวันนี้ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” คือสิ่งที่ “สำคัญ” และ “เร่งด่วน”

          “ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้มองว่า ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ มีความจำเป็นมากนัก แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วันนี้เราต้องกลับมา ‘ทบทวน’ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าจะไปในทิศทางไหน” ดร.กล้า มณีโชติ ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ที่ทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกครั้ง และต้องทำอย่างเร่งด่วน 

          โลกของเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นในหลายเวทีประชาคมโลกต่างก็พูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มองว่ามันมีความจำเป็นมากนัก แต่ด้วยทรัพยากรที่จำกัดและถูกใช้ไป วันนี้เราต้องกลับมาทบทวนว่าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราควรจะไปในทิศทางไหน เราต้องตระหนักว่าเรายังอยู่บนโลกใบนี้ เราเป็นคนใช้ทรัพยากร ขณะเดียวกันเราก็ต้องนึกถึงคนรุ่นหลัง ที่เขาจะต้องใช้ทรัพยากรต่อไป เพราะฉนั้น “เราจะต้องส่งต่อทรัพยากรที่ดีมีคุณภาพให้กับคนรุ่นหลัง” 

เรียนต่อกับนิด้าเป็นอย่างไร

          การเข้ามาเรียนต่อที่นิด้า สิ่งที่ได้เห็นคือความทุ่มเทเอาใจใส่ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของนิด้า และมีโอกาสได้ทำงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของความเหมาะสมของการจัดการกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่ ซึ่งการพัฒนาโครงการเหมืองแร่มีทั้งด้านบวก คือ มีการนำเงินได้ค่าภาคหลวงแร่ใช้ทรัพยากร มาใช้พัฒนาโครงสร้างต่าง ๆ ของประเทศ  แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นแนวคิดของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวคิดทางด้านสิ่งแวดล้อม ก็ควรจะต้องนำเงินส่วนหนึ่งจากการพัฒนามาช่วยสนับสนุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ และเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน และในแต่ละปีผู้ประกอบการเหมืองแร่ก็จะต้องมีการนำเงินเข้ามาใส่ในกองทุนดังกล่าว ส่วนหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้ ก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะพัฒนาในรูปแบบของการบริหารการจัดการกองทุนให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ต่อไป ตามเป้าหมายของนิด้าคือการพัฒนาที่ยั่งยืน บนปรัชญาของสถาบันที่ว่า Wisdom for Sustainable Development สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพยายามสร้างปัญญาให้แก่นักศึกษาในรั้วของนิด้า เพื่อที่จะก้าวออกสู่สังคมภายนอก และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองการพัฒนาสังคมและประเทศ “นิด้า” เป็นสถาบันการศึกษาที่ “สร้างให้เห็น เป็นให้ดู”