สถาบันงดการบรรยาย วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น.

สถาบันงดการบรรยาย วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น.

ในโอกาสครบรอบปีที่ 58 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมวันสถาปนา จึงของดการบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว

สถาบันงดการบรรยาย วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น.