‘นิด้า’ เยือนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

‘นิด้า’ เยือนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วม “โครงการพัฒนางานด้านต่างประเทศผ่านการเรียนรู้ด้านพหุสังคมวัฒนธรรม” ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่ง นายเอกชัย บุดสีนนท์ ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านต่างประเทศในการสร้างเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์ในประเทศไทย ในการนี้ ผู้แทนสถาบันได้มีการบรรยายในหัวข้อ “Cross-Cultural and Intercultural Communication in a Globalized Multicultural Society” ให้บุคลากรด้านต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภาและรัฐสภาไทยและสถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บังคับบัญชาของกลุ่มงานภาษาอังกฤษ กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซียและภาษาอิตาลี กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น และกลุ่มงานบริหารทั่วไป นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวมทั้งหมด 25 คน พร้อมทั้ง ผู้แทนสถาบันได้เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาเพื่อสำรวจสถานที่สำหรับใช้จัดโครงการ Summer Camp ประจำปี 2567 ของสถาบันด้วย