กิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำความดีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ ณ สวน 15 นาที เคหะคลองจั่น (แฟลต 12 และแฟลต 1 ตรงข้ามสถาบัน)

โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ, การเคหะแห่งชาติ, สำนักงานเขตบางกะปิ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางกะปิ, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, ประธานมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน, ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง, สมาคมนักศึกษาเก่าของแต่ละคณะ พร้อมบุคลากรนิด้าเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการส่งมอบสนามเปตองพร้อมอุปกรณ์การเล่นให้กับผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และผู้แทนแฟลตเคหะ 12 และได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 9 ต้น เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 58 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์