'นิด้า' ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

‘นิด้า’ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร (NIDA) พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบัน คณะผู้บริหารสถาบัน และผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD ถ.พระราม ๙ กรุงเทพฯ