NIDA เยือนกองทัพเรือ

NIDA เยือนกองทัพเรือ

            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ เจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ และคุณ สรัญญ์ภัค ลิ้มแสงสุรีย์ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จากบริษัทโกลบอล นิว ไอเดีย เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้ร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ พลเรือเอก อนันต์ สุขณียุทธ ผู้แทนจากกองทัพเรือ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ เช่น การร่วมจัดโครงการ Summer Camp 2567 และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องประชุมกองทัพเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องด้วย