NIDA USR สร้างเสริมสุขภาพให้เยาวชนด้วยกีฬา “ฟุตบอล”

NIDA USR สร้างเสริมสุขภาพให้เยาวชนด้วยกีฬา “ฟุตบอล”

          ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้เยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ NIDA USR

          ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีเปิดงานฝึกซ้อมฟุตบอลแก่เยาวชน ภายใต้โครงการ “NIDA USR สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนโดยรอบสถาบันฯ ด้วยกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2566” ณ สนามฟุตบอล นิด้า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการเปิดงาน และพูดคุยกับน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          NIDA USR สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนโดยรอบสถาบันฯ ด้วยกีฬาฟุตบอล เกิดขึ้นด้วยแนวคิดการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน WISDOM for Sustainable Development สร้างปัญญาให้แก่คนในทุกระดับ และสร้างปัญญาแก่สังคมในทุกด้าน โดยโครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้เยาวชนมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้การมีน้ำใจนักกีฬากับผู้ร่วมทีม และเยาวชนจะมีการนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมของสถาบันครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้

          สำหรับการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ได้รับเกียรติจาก คุณอนิรุทธิ์ โซ๊ะประสิทธิ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนให้ตลอดระยะเวลาโครงการ (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) โดยจะทำการฝึกซ้อมในทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ สนามฟุตบอล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)