ปิดโครงการ NIDA USR: ฟุตบอลเยาวชน’ 66

ปิดโครงการ NIDA USR: ฟุตบอลเยาวชน’ 66

            เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ จัดพิธีปิด “โครงการ NIDA USR สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนโดยรอบสถาบัน ด้วยกีฬาฟุตบอล” ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอล นิด้า ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ในการให้โอวาท และร่วมพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ในการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ในการเข้าร่วมพิธีปิด และรับชมพัฒนาการทางทักษะกีฬาฟุตบอลจากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับการฝึกฝนจาก “โค้ชวุฒิ” หรือ นายอนิรุทธิ์ โซ๊ะประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยมีโค้ชผู้ช่วย คือ นายขจรศักดิ์ เพ็ชรหร่าย คณะภาษาและการสื่อสาร นิด้า

            สำหรับโครงการ NIDA USR สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนโดยรอบสถาบันฯ ด้วยกีฬาฟุตบอล เริ่มต้นด้วยหลักการที่สถาบันฯ ในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง และมีปรัชญาหลักในการ “สร้างปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีพันธกิจหลักที่สำคัญอีกหนึ่งประการคือการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ เพื่อความยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2566 เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนบริเวณพื้นที่ข้างเคียงรอบสถาบัน ให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน และทำการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตบอล นิด้า

            โดยโครงการดังกล่าวนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ปกครองที่สนใจและพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มากถึง 39 คน โดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนและชุมชนโดยรอบสถาบัน ดังนี้ โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา จำนวน 22 คน, โรงเรียนพิชัยพัฒนา จำนวน 3 คน, โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) จำนวน 3 คน, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี จำนวน 2 คน, โรงเรียนชินวร จำนวน 2 คน, และ โรงเรียนบางกะปิ, โรงเรียนนานาชาติรามคำแหง (RAIS), โรงเรียนโสมาภาพัฒนา, โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์, โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล, โรงเรียนอมาตยกุล และโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จำนวนโรงเรียนละ 1 คน นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจากผู้ปกครองพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการในระดับดีมาก ถึงร้อยละ 100 พร้อมระบุว่า เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ออกกำลังกาย พัฒนาทักษะการเตะฟุตบอล ได้เสริมสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย ได้เพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NIDA USR สร้างเสริมสุขภาพให้เยาวชนด้วยกีฬา “ฟุตบอล”