image 2023 03 28 151050103

โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน และ นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ เดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคภายใต้โครงการ NIDA USR แบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ให้กับชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม โดยมีท่านมนตรี โซ๊ะประสิทธิ์ อิหม่ามมัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน (ลำเจียก) และชาวชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ จากนั้นได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเรื่องการคัดแยกขยะ และการฝึกอาชีพเพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วย

โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม
โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม
โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม
โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม
โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม
โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม
โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม
โครงการแบ่งปันของเหลือใช้ให้ชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 2 ชุมชนสมัญญาอุทิศ เขตบึงกุ่ม