ezgif.com gif maker 18

นิด้า’ ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบรรณสารการพัฒนา ร่วมกับโครงการ NIDA USR ส่วนสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เดินทางไปมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าในโครงการ  “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าขอนะ” ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจร่วมบริจาคปฏิทินเข้ามาที่จุดรับบริจาคของสำนักบรรณสารการพัฒนา และส่วนสื่อสารองค์การ รวมถึงจัดส่งมาทางไปรษณีย์ทั้งในนามบุคคล และหน่วยงานต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก ในนามของสถาบันฯ ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าทุกท่าน จากทุกช่องทางมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี
นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี
นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี
นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี
นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี
นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี
นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี
นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี
นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี