คณะจาก Saint Petersburg university of Management Technologies and Economies (UMTE) เยือนสถาบัน

คณะจาก Saint Petersburg university of Management Technologies and Economies (UMTE) เยือนสถาบัน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และนายภาณุ บุญมา นักวิเทศสัมพันธ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้การต้อนรับ Associate Professor Oleg Smeshko – Rector และ Ms. Rumyansteva Anna Yuryevna – Vice Rector for Research and International Affairs จาก Saint Petersburg university of Management Technologies and Economies (UMTE) สหพันธรัฐรัสเซีย และนางสาวปัญชลี เรืองสมุทร บรรณารักษ์ ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุมนวพันธ์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ด้วย