NIDA เยือน University of Melbourne (UM) เครือรัฐออสเตรเลีย

NIDA เยือน University of Melbourne (UM) เครือรัฐออสเตรเลีย

            เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เดินทางไปเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Jennifer Grafton – Associate Dean (International); Professor Peter Gahan -Associate Dean (Teaching & Learning), Faculty of Business and Economics / Melbourne Business School; Professor David Harris – Head, Department of Economics, Faculty of Business and Economics และ Professor Abigail Payne – Director, Melbourne Institute: Applied Economic and Social Research, Faculty of Business and Economics จาก University of Melbourne (UM) เครือรัฐออสเตรเลีย ผู้บริหารและคณาจารย์ข้างต้น ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย การจัดทำวิจัยร่วมกัน และการร่วมจัดงานสัมมนา และการประชุมผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก โดยผู้บริหารและคณาจารย์ข้างต้น ร่วมให้การต้อนรับ