ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Teknologi Mara (UiTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Teknologi Mara (UiTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

มื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คุณไปรยาพร จำแนกสาร นักวิชาการศึกษา และ คุณพัชรา ชัยวัฒนากุลกิจ นักวิเทศสัมพันธ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ Associate Professor Dr. Nor Hafizah Hj Mohamed Harith – Dean of Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Dr. Mazlan Che Soh – Deputy Dean, Students Affairs, Dr. Ahmad Faiz Yaacob – Student Affairs Coordinator, Dr. Asiyah Kassim – Head of Program, Post Graduate Studies, FSPPP, Dr. Tuan Nooriani Tuan Ismail- Coordinator of the Department of International Affairs และ Dr. Suhaimi Abd Samad, Liaison Officer, FSPPP เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ UiTM เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ เช่น โครงการ Global Outreach Program 2023 ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป