คณะผู้แทนจาก Indiana University (IU) และ The United States Agency for International Development (USAID) เยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะผู้แทนจาก Indiana University (IU) และ The United States Agency for International Development (USAID) เยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้แทนจาก IU และ USAID ได้แก่ 1) Professor Dr. Faridah Pawan ตำแหน่ง IU ASEAN Gateway Academic Director 2) Dr. J. Adam Scribner ตำแหน่ง Director of Stem Education Initiatives, IU และ 3) Dr. Bryce Smedley ตำแหน่ง USAID Education Team Lead, Office of Economic Growth, US Embassy Bangkok ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 10 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยทั้งสองฝ่ายจะสานต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีต่อกันมา และขยายความร่วมมือด้วยการสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อความสำเร็จร่วมกัน นอกจากนี้ คณะภาษาและการสื่อสาร (GSLC) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “IU-NIDA Teacher Professional Development Program” ณ Hall of Fame ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาวิชาชีพครูที่มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษแบบ content-based Instruction and technology in STEM ซึ่งเป็นการจัดการสอนร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของสถาบัน และ IU และมีระยะเวลาอบรมสองสัปดาห์ (45 ชั่วโมง) โดยมีครูฝึกสัญชาติเมียนมาร์เข้าร่วมอบรม จำนวน 17 คน