‘นิด้า จัดอบรม ‘SEO Content Marketing ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Webometrics Ranking scaled

‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)

 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ร่วมกับ ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ “SEO Content Marketing” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 2) ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วย ดร. ปานระพี รพิพันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมและการสื่อสาร ได้กล่าวถึงความสำคัญ และภาพรวมของการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน Webometrics Ranking หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบัน พร้อมกันนี้ได้แนะนำวิทยากร คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัพเลเวลโกล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Search Engine Marketing, การตลาดออนไลน์ และ E-Commerce ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการทำ Search Engine Optimization (SEO) ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์ของคณะ สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน 

          โดยการทำ Search Engine Optimization (SEO)  ถือเป็นวิธีการทำ Digital Marketing อีกทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของสถาบันได้ถูกแสดงผลเป็นลำดับแรก ๆ ในการค้นหาทาง Search Engine และมีผลต่อการเพิ่มคะแนนด้าน Visibility อีกทั้งขณะนี้สถาบันอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์หลักของสถาบัน และมุ่งหวังที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมให้สถาบันได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking) ที่ดียิ่งขึ้น 

          การจัดโครงการอบรม “SEO Content Marketing”  ในครั้งนี้ มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งหวังเพื่อที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำ SEO และสร้าง Content บนเว็บไซต์หน่วยงานของตนเอง และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี รวมถึงขับเคลื่อนการทำ Webometrics Ranking หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)
‘นิด้า’ จัดอบรม ‘SEO Content Marketing’ ขับเคลื่อนสถาบันสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking)