660308th 13 1

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : การสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ : การสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ณ ห้อง NIDA Hub ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน เจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

          การอบรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เป็นแนวทางที่จะส่งผลให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการสร้างแนวคิดหรือองค์ความรู้ในการทำงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพราะบุคลากรสามารถมองเห็นปัญหาอย่างรอบด้าน และนำไปสู่กระบวนการคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันของบุคลากรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่าง อีกทั้งช่วยในการเสริมสร้างทักษะต่างๆ ที่จะทำให้กระบวนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานสืบไป