NIDA - THE Awards Asia 2024

NIDA – THE Awards Asia 2024

NIDA ส่งกลยุทธ์และผลงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการที่โดดเด่นของสถาบันเข้าร่วมการประกวด THE Awards Asia 2024 ใน 4 สาขา ดังนี้

  1. International Strategy of the Year : https://nidainternationalstrategy.nida.ac.th
  2. Outstanding Contribution to Environmental Leadership : https://nidas2c.nida.ac.th
  3. Research Project of the Year: Arts, Humanities and Social Sciences : https://thaidemocracyidentity.nida.ac.th
  4. Teaching and Learning Strategy of the Year : https://nidahub.nida.ac.th